پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و راهکار آن مدیریت صحیح است.

موسسه آموزشی یاشایش هنری

موسسه یاشایش با مجرب ترین مدرسین و مربیان توسعه فردی با کارگاه و کلاس های آموزشی خانواده و ازدواج ، کارگاه و کلاس های آموزشی مهارت های سبک زندگی سالم ، کارگاه و کلاس های آموزشی مهارت های زندگی ،کارگاه و کلاس های آموزشی مهارت های قبل از ازدواج ، کارگاه و کلاس های آموزشی اصول موفقیت با رویکرد سبک زندگی اسلامی ، کارگا کارگاه و کلاس های آموزشی اصول سخنرانی ، کارگاه و کلاس های آموزشی فرزندپروری ، کارگاه و کلاس های آموزشی مهارت های ارتباطی ، می باشد.

پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و راهکار آن  مدیریت صحیح است